Regulamin Retreatu Fotograficznego 1.2024

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Retreatu Fotograficznego jest Studio Kreatywne Magdalena Rączka, NIP 1231125914, ul. Sarego 18/1, 31-047 Kraków, [email protected].
 2. Informacja o Retreatcie dostępna jest na stronie internetowej https://magdaraczkafotografia.com/
 3. Retreat fotograficzny obywa się w dniach 23 kwietnia do 27 kwietnia 2024 roku.
 4. Retreat fotograficzny ma charakter okazjonalny i oferowany jest ograniczonej grupie uczestników. Ze względu na to retreat nie jest imprezą turystyczną objętą Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych a organizator retreatu nie jest organizatorem turystyki. Opłata za uczestnictwo nie o obejmuje składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 5. Retreat kierowany jest do fotografek prowadzących działalność gospodarczą.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami retreatu mogą być tylko kobiety, które ukończyły 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
  • wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego,
  • uzyskanie akceptacji formularza przez Organizatora,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku
   w związku z udziałem w retreacie fotograficznym,
  • oświadczenie o podejmowaniu wszelkich czynności na własne ryzyko,
  • uiszczenie opłaty za retreat zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 3 Organizacja retreatu

 1. Retreat realizowany będzie w oparciu o harmonogram przygotowany przez Prowadzącego.
 2. Czas trwania retreatu zostanie ustalony przez Prowadzącego.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu i zwrotu kosztów dojazdu na retreat.
 4. Podczas zajęć Uczestnik warsztatów korzysta z własnego sprzętu fotograficznego (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas trwania warsztatów).
 5. Uczestnik warsztatów odpowiada za powierzone elementy stylizacji, rekwizytów lub urządzeń bądź materiałów dostarczonych przez Prowadzącego w celu realizacji warsztatów – w przypadku ich zniszczenia bądź uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia szkód.
 6. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie się i odbycie podróży na miejsce odbywania się retreatu wskazane przez Organizatora. Dotyczy to wykupienia biletów oraz wszelkich wymogów prawnych dotyczących podróży zagranicznej, takiej jak wymagane dokumenty oraz ubezpieczenia podróżne.

§ 4 Opłata

 1. Opłata za uczestnictwo ma na celu pokrycie kosztów organizacji retreatu, w szczególności noclegu.
 2. Opłata za uczestnictwo nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce retreatu.
 3. Z zastrzeżeniem punktów par. 5 i par. 6 opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
 4. Opłata za uczestnictwo może zostać opłacona w całości w momencie zatwierdzania formularza zgłoszeniowego lub w dwóch ratach zgodnie z cennikiem retreatu.
 5. Brak wpłacenia drugiej raty we wskazanym terminie równoważne jest z rezygnacją uczestnika z retreatu.

§ 5 Rezygnacja uczestnika i zwrot

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w retreacie w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres email organizatora [email protected].
 2. Rezygnacja zgłoszona na 28 dni przed rozpoczęciem retreatu pozwala uzyskać zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 3. Rezygnacja zgłoszona na 7 dni przed rozpoczęciem retreatu pozwala uzyskać zwrot w wysokości 25% wpłaconej kwoty.
 4. Rezygnacja zgłoszona poźniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem retreatu nie pozwala na uzyskanie zwrotu wpłaconych przez uczestnika opłat.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu

 1. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania retreatu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o zmianie.
 3. W przypadku odwołania retreatu Organizator zwraca wszystkim Uczestnikom, którzy opłacili uczestnictwo całą wpłaconą do momentu odwołania kwotę.
 4. W przypadku zmiany terminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa uzyskując pełny zwrot wpłaconej kwoty. Chęć rezygnacji musi zostać zgłoszona w ciągu 4 dni od ogłoszenia przez Organizatora zmiany terminu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu i bieżące informacje będą
  przekazywane uczestnikom osobiście poprzez Prowadzącego lub stronę https://magdaraczkafotografia.com/